Legal Resources

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

11 countries

Στο παρόν συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές κρίσεις και αποφάσεις σχετικά με υποθέσεις φυλακών, οι οποίες εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της παρουσίασης των κύριων τάσεων της ευρωπαϊκής νομολογίας σχετικά με υποθέσεις φυλακών, είναι η υποστήριξη των επαγγελματιών του νομικού κλάδου στον σωφρονιστικό τομέα και συγκεκριμένα στην έρευνα και τις δικαστικές διαφορές τους, καθώς και ο εντοπισμός των αδυναμιών της ευρωπαϊκής νομολογίας με σκοπό τη δημιουργία στρατηγικών επίλυσης διαφορών.


EL-ASMAR κατά ΔΑΝΙΑΣ  Αίτηση υπ’ αριθ. 27753/19

Αναποτελεσματική έρευνα σχετικά με τη χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον επιθετικού κρατουμένου σε κελί παρατήρησης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς η χρήση να είναι απολύτως αναγκαία λόγω της συμπεριφοράς του: παραβίαση του άρθρου 3 (ουσιαστική και διαδικαστική).

TINGAROV ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ κατά ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  Αίτηση υπ’ αριθ. 42286/21

Δια νόμου καθολική απαγόρευση της ψήφου των κρατουμένων: παραβίαση του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 1, απόρριψη της αίτησης των προσφευγόντων για δίκαιη ικανοποίηση (εν μέρει μειοψηφούσα γνώμη του δικαστή Σεργίδη).

TAKÓ ΚΑΙ VISZTNÉ ZÁMBÓ κατά ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ  Αιτήσεις υπ’ αριθ. 82939/17 και 1 άλλη

Φυσικός διαχωρισμός με γυάλινο διαχωριστικό κατά τη διάρκεια επισκέψεων συγγενών σε κρατούμενο που έχει χαρακτηριστεί ως «κρατούμενος υψηλής ασφαλείας»: παραβίαση του άρθρου 8.

K.P. κατά ΠΟΛΩΝΙΑΣ  Αίτηση υπ’ αριθ. 52641/16

Περιορισμοί στις οικογενειακές επισκέψεις: διαγράφηκε (μονομερής δήλωση).
Υπερβολική διάρκεια της προφυλάκισης της προσφεύγουσας και έλλειψη επαρκών λόγων που να δικαιολογούν τη συνολική διάρκειά της: παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 3.
Έρευνα για κατάχρηση εξουσίας από σωφρονιστικό υπάλληλο στο πλαίσιο σχέσης εξάρτησης, συνεπεία της οποίας η προσφεύγουσα έμεινε έγκυος κατά τη διάρκεια της κράτησης: απαράδεκτη (απώλεια της ιδιότητας του θύματος).

STOTT κατά ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Αίτηση υπ’ αριθ. 26104/19

Διαφορετική μεταχείριση όσον αφορά την επιλεξιμότητα για πρόωρη αποφυλάκιση μεταξύ κρατουμένων που εκτίουν παράταση της καθορισμένης ποινής φυλάκισης, σε σχέση με τους κρατουμένους που εκτίουν κανονική ποινή φυλάκισης και τους κρατουμένους που εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης επιβληθείσας βάσει της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου: καμία παραβίαση του άρθρου 14, σε συνδυασμό με το άρθρο 5.

BRYSKA ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ κατά ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ  Αιτήσεις υπ’ αριθ. 11706/13 και 5 άλλες

Μη παροχή από προσφεύγοντες που διαμένουν στην Ουκρανία έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δικαστήριο: διαγράφηκε.

LANG κατά ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ  Αίτηση υπ’ αριθ. 49134/20

Ανυπαρξία αποδεικτικών στοιχείων που καταδεικνύουν την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου επιβολής της ποινής ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή σε περίπτωση έκδοσης και καταδίκης του αιτούντος στις ΗΠΑ: καμία παράβαση του Άρθρου 3.

CANAVCI ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ κατά ΤΟΥΡΚΙΑΣ  Αιτήσεις υπ’ αριθ. 24074/19 και 2 άλλες

Παρακολούθηση και καταγραφή των συναντήσεων των κρατουμένων με τους δικηγόρους τους, σύμφωνα με νομοθετικό διάταγμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης η οποία κηρύχθηκε μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016: παραβίαση του άρθρου 8.

VUKUŠIĆ κατά ΚΡΟΑΤΙΑΣ  Αίτηση υπ’ αριθ. 37522/16

Αδικαιολόγητη παρατεταμένη τοποθέτηση κρατουμένου, χωρίς ρουχισμό, σε ειδικά ασφαλισμένο κελί με επένδυση και με τα φώτα συνεχώς αναμμένα: παραβίαση του άρθρου 3.
Ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης: παραβίαση του άρθρου 3.

MARIYA ALEKHINA ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ κατά ΕΣΘΟΝΙΑΣ (αριθ. 2)  Αίτηση υπ’ αριθ. 10299/15

Άρνηση εγγραφής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρέχει νομική συνδρομή σε φυλακισμένους, λόγω μη τήρησης νομικών διατυπώσεων εγγραφής, χωρίς η άρνηση να βασίζεται σε συναφείς και επαρκείς λόγους: παραβίαση του άρθρου 11.

SCHMIDT ΚΑΙ ŠMIGOL κατά ΕΣΘΟΝΙΑΣ  Αιτήσεις υπ’ αριθ. 3501/20 και 2 άλλες

Διαδοχική επιβολή πειθαρχικών ποινών και μέτρων ασφαλείας στη φυλακή με αποτέλεσμα παρατεταμένες περιόδους απομόνωσης: παραβίαση του άρθρου 3.

İLERDE ΚΑΙ 10 ΑΛΛΟΙ κατά ΤΟΥΡΚΙΑΣ  Αιτήσεις υπ’ αριθ. 35614/19 και 10 άλλοι

Ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης (κυρίως λόγω συστηματικού συνωστισμού), αγωγή αποζημίωσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων που κρίθηκε αναποτελεσματική με την προσέγγιση της ευθύνης λόγω πταίσματος: παραβίαση του άρθρου 3.
Κράτηση σε απομακρυσμένο σωφρονιστικό κατάστημα με αποτέλεσμα τη μείωση των οικογενειακών επισκέψεων, χωρίς αντιστάθμιση με εναλλακτικά μέτρα: παραβίαση του άρθρου 8.

HALİT KARA κατά ΤΟΥΡΚΙΑΣ  Αίτηση υπ’ αριθ. 60846/19

Άρνηση των σωφρονιστικών αρχών να αποστείλουν επιστολή κρατουμένου προς τον αδελφό του, ο οποίος κρατούνταν σε άλλη φυλακή: παραβίαση του άρθρου 8.


GN Υπόθεση C-261/22 Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης (Ιταλία)

Η δικαστική αρχή εκτέλεσης μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί εις βάρος μητέρας παιδιών μικρής ηλικίας, αν υφίστανται συστηματικές ή γενικευμένες πλημμέλειες όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης των μητέρων παιδιών μικρής ηλικίας και τη φροντίδα των παιδιών αυτών στο κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος και αν υφίσταται κίνδυνος προσβολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων προσώπων λόγω των συνθηκών αυτών.


σε συνεργασία με: