Juridische middelen

OCTOBER-DECEMBER 2023

11 countries

Deze compilatie geeft de belangrijkste vonnissen en besluiten over gevangeniskwesties die zijn uitgesproken door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Door verslag uit te brengen over de belangrijkste trends in de Europese gevangenis jurisprudentie, wil het juridische beoefenaars inzake gevangenissen ondersteunen bij hun onderzoek en procesvoering, en blinde vlekken in de Europese jurisprudentie identificeren om strategische proceswegen te ontwikkelen.


EL-ASMAR v. DENEMARKEN  Aanvraag nummer 27753/19

Ondoeltreffend onderzoek naar het gebruik van peperspray tegen een agressieve gevangene in een observatiecel zonder voorafgaande verwittiging en zonder gebruik dat strikt noodzakelijk is door zijn gedrag: schending van Artikel 3 (inhoudelijk en procedureel).

TINGAROV AND OTHERS v. BULGARIJE  Aanvraag nummer 42286/21

Wettelijk algeheel verbod op stemmen door gevangenen: schending van Artikel 3 van Protocol nummer 1afwijzing van de vordering van de aanvragers om rechtvaardige genoegdoening (afwijkende mening van rechter Serghides).

TAKÓ AND VISZTNÉ ZÁMBÓ v. HONGARIJE  Aanvraag nummers 82939/17 en 1 andere

Fysieke scheiding door een glaswand tijdens bezoeken van familieleden bij een gevangene die geclassificeerd staat als “zwaarbeveiligde gevangene”: schending van Artikel 8.

K.P. v. POLEN  Aanvraag nummer 52641/16

Beperkingen op familiebezoek: doorgehaald (eenzijdige verklaring).
Buitensporige duur van de voorlopige hechtenis en gebrek aan voldoende gronden om de gehele duur ervan te rechtvaardigen: schending van Artikel 5 § 3.
Onderzoek naar machtsmisbruik door een gevangenisofficier in het kader van een afhankelijkheidsrelatie, waardoor de aanvraagster in detentie zwanger is geworden: niet-ontvankelijk (verlies van slachtofferstatus).

STOTT v. VERENIGD KONINKRIJK  Aanvraag nummer 26104/19

Verschillen in behandeling bij het in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating tussen gevangenen die een verlengde gevangenisstraf uitzitten, ten opzichte van gevangenen met een standaard straf van bepaalde duur en gevangenen met een discretionaire levenslange gevangenisstraf: geen schending van Artikel 14, in samenhang met Artikel 5.

BRYSKA EN ANDEREN v. OEKRAÏNE  Aanvraag nummers 11706/13 en 5 andere

Verzuim van aanvragers die in Oekraïne wonen om het Hof een geldig e-mailadres te verstrekken: doorgehaald.

LANG v. OEKRAÏNE  Aanvraag nummer 49134/20

Geen bewijs waaruit blijkt dat er een reëel risico bestaat op levenslange gevangenisstraf zonder vervroegde vrijlating in geval van uitlevering van de aanvrager aan en veroordeling in de VS: geen schending van Artikel 3.

CANAVCI AND ANDEREN v. TURKIJE  Aanvraag nummers 24074/19 en 2 andere

Monitoring en opnemen van ontmoetingen van gevangenen met hun advocaten, op grond van een wetgevingsdecreet dat is aangenomen in het kader van de noodtoestand die is uitgeroepen in de nasleep van de poging tot staatsgreep van 2016: schending van Artikel 8.

VUKUŠIĆ v. KROATIË  Aanvraag nummer 37522/16

Ongerechtvaardigde langdurige plaatsing van een gevangene, zonder kleding, in een speciaal beveiligde gecapitonneerde cel en met continu brandende lichten: schending van Artikel 3.
Ontoereikende detentieomstandigheden: schending van Artikel 3.

MARIYA ALEKHINA EN ANDEREN v. RUSLAND (nummer 2)  Aanvraag nummer 10299/15

Weigering om een organisatie voor mensenrechten te registreren die juridische bijstand geeft aan gevangenen, omwille van het niet voldoen aan de juridische registratie formaliteiten, niet gebaseerd op relevante en afdoende redenen: schending van Artikel 11.

SCHMIDT AND ŠMIGOL v. ESTLAND  Aanvraag nummer 3501/20 en 2 andere

Opeenvolgende tenuitvoerlegging van disciplinaire straffen en veiligheidsmaatregelen in de gevangenis, resulterend in langdurige eenzame opsluiting: schending van Artikel 3.

İLERDE AND 10 ANDEREN v. TURKIJE  Aanvraag nummers 35614/19 en 10 andere

Ontoereikende detentieomstandigheden (voornamelijk als gevolg van systematische overbevolking), vordering tot schadevergoeding bij administratieve rechtbanken die als ondoeltreffend rechtsmiddel worden beschouwd vanwege schuld gebaseerde aansprakelijkheidsbenadering: schending van Artikel 3.
Detentie in afgelegen instellingen met minder familiebezoek als gevolg, niet gecompenseerd door alternatieve maatregelen: schending van Artikel 8.

HALİT KARA v. TURKIJE  Aanvraag nummer 60846/19

Weigering van de gevangenisautoriteiten om een brief van een gevangene aan zijn broer, die werd vastgehouden in een andere gevangenis, te versturen: schending van Artikel 8.


GN  Zaak C-261/22  Verzoek om een prejudiciële beslissing (Italië)

De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan weigeren een Europees arrestatiebevel ten uitvoer te leggen tegen een moeder van jonge kinderen als er sprake is van systematische of algemene tekortkomingen in de detentieomstandigheden van moeders van jonge kinderen en in de zorg voor die kinderen in de uitvaardigende Lidstaat, en wanneer er op grond van deze omstandigheden een risico bestaat dat de grondrechten van de betrokken personen worden geschonden.


in samenwerking met: