Правна информация

октомври-декември 2023

11 Избор на държава

В този бюлетин ще намерите обзор на най-важните актове и решения на Европейския съд по правата на човека и Съда на европейския съюз в областта на местата за лишаване от свобода. Целта му е да подпомогне юристите изследователи и практици, работещи в областта, като проследява развитието н съдебната практика на ЕС и набелязва слепи петна в търсене на нови възможности за завеждане на стратегически дела.


ЕЛ-АСМАР срещу ДАНИЯ Жалба № 27753/19

Неефективно разследване на използването на лютив спрей срещу агресивен затворник в килия за наблюдение без предварително предупреждение и без използването му да е било строго необходимо поради поведението му: нарушение на член 3 (материално и процесуално).

ТИНГАРОВ И ДРУГИ срещу БЪЛГАРИЯ Жалба № 42286/21

Обща законова забрана за гласуване на затворници: нарушение на член 3 от Протокол № 1, отхвърляне на иска на жалбоподателите за справедливо обезщетение (частично особено мнение на съдия Сергидес).

ТАКО И ВИЩНЕ ЗАМБО срещу УНГАРИЯ Жалба №. 82939/17 и 1 друга

Физическо разделяне със стъклена преграда по време на посещения на роднини на затворник, класифициран като “затворник с висока степен на сигурност”: нарушение на член 8.

К.П. срещуПолша Жалба № 52641/16

Ограничения на семейните посещения: отхвърлено (едностранна декларация)
Прекомерна продължителност на предварителното задържане на жалбоподателя и липса на достатъчно основания, които да оправдаят цялата продължителност на задържането: нарушение на член 5 (3).
Разследване на злоупотреба с власт от страна на служител на затвора в контекста на отношения на зависимост, в резултат на което жалбоподателката е забременяла в затвора: недопустимо (загуба на статут на жертва).

СТОТ срещу ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Жалба № 26104/19

Разлика в третирането по отношение на правото на предсрочно освобождаване на затворници, изтърпяващи удължена фиксирана присъда, спрямо затворници със стандартна фиксирана присъда и затворници с определена от съдия доживотна присъда: няма нарушение на член 14 във връзка с член 5.

БРИСКА И ДРУГИ срещу УКРАЙНА Жалба № 11706/13 и 5 други

Failure of applicants residing in Ukraine to provide the Court with a valid email address: struck out.

ЛАНГ срещу УКРАЙНА Жалба № 49134/20

Липса на доказателства за реален риск от присъда доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване в случай на екстрадиране на жалбоподателя в САЩ и осъждането му там: няма нарушение на член 3.

ДЖАНАВДЖИ И ДРУГИ срещу ТУРЦИЯ Жалба № 24074/19 и 2 други

Следене и записване на срещи на затворници с техните адвокати съгласно законодателен указ, приет в рамките на извънредното положение, обявено след опита за преврат през 2016 г.: нарушение на член 8.

ВУКУШИЧ срещу ХЪРВАТИЯ ■ Жалба № 37522/16

Неоправдано продължително настаняване на затворник без дрехи в специално обезопасена килия с подплатени стени и с постоянно включено осветление: нарушение на член 3.
Лоши условия на задържане: нарушение на член 3.

МАРИЯ АЛЬОХИНА И ДРУГИ срещу РУСИЯ (No. 2) Жалба № 10299/15

Отказ за регистрация на правозащитна организация, предоставяща правна помощ на затворници, поради неспазване на законовите формалности за регистрация, който не се основава на релевантни и достатъчни причини: нарушение на член 11.

ШМИТ И ШМИГОЛ срещу ЕСТОНИЯ Жалба № 3501/20 и 2 други

Продължително налагане на дисциплинарни наказания и мерки за сигурност в затвора, което води до продължителни периоди на изолиране: нарушение на член 3.

ИЛЕРДЕ И 10 ДРУГИ срещу ТУРЦИЯ Жалба № 35614/19 и 10 други

Лоши условия на задържане (главно поради системна пренаселеност), искът за обезщетение предявен пред административните съдилища се счита за неефективно средство за защита поради подхода на отговорност, основан на вината: нарушение на член 3.
Задържане в отдалечено място за лишаване от свобода, което води до по-малко семейни посещения, без това да се компенсира с алтернативни мерки: нарушение на член 8.

ХАЛИТ КАРА срещуТУРЦИЯ Жалба № 60846/19

Отказ на затворническите власти да изпратят писмо, адресирано от затворник до неговия брат, който е задържан в друг затвор: нарушение на член 8.


GN  Дело C-261/22 с предмет преюдициално запитване(Италия)

Изпълняващият съдебен орган може да откаже да изпълни европейска заповед за арест по отношение на майка на малки деца, когато в издаващата държава членка са налице системни или общи недостатъци на условията на задържане на майки на малки деца и на грижите за тези деца и когато поради тези условия съществува риск от нарушаване на основните права на съответните лица.


в партньорство с: