Zasoby prawne

LIPIEC-WRZESIEŃ 2023

5 countries

Niniejsze podsumowanie zbiorczo opisuje najważniejsze wyroki i postanowienia dotyczące kwestii penitencjarnych wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Przedstawienie głównych trendów w europejskim orzecznictwie penitencjarnym ma na celu wspieranie prawników-praktyków zajmujących się więziennictwem w kontekście badań i sporów sądowych, a także zidentyfikowanie luk w orzecznictwie europejskim umożliwiające wypracowanie nowych perspektyw prowadzenia strategicznych sporów sądowych.


B.M. I INNI p. FRANCJI Skarga nr 84187/17 and 5 others

Przeludnienie, nieodpowiednie warunki pozbawienia wolności i brak środków zaradczych: naruszenie art. 3 i 13.
Systematyczne rewizje osobiste po widzeniach: niedopuszczalne (niewyczerpanie krajowych środków odwoławczych).

Czytaj więcej

KOSKO p. UKRAINIE Skarga nr 41832/16

Brak lub opóźnienie dotyczące konsultacji ze specjalistą, brak lub opóźnienie dotyczące terapii lekowej u osoby osadzonej cierpiącej na poważne schorzenie: naruszenie art. 3.

Czytaj więcej

OSMAN I ALTAY p. TURCJI Skarga nr 23782/20 and 40731/20

Wstrzymywanie dystrybucji periodyków wysyłanych do więźniów pocztą bez zwrócenia się do administracji więziennej zgodnie z wymogami prawa: naruszenie art. 10.

Czytaj więcej

HANŽEVAČKI p. CHORWACJI Skarga nr 49439/21

Brak skutecznego dostępu do sądu konstytucyjnego z powodu niemożliwego do przewidzenia retroaktywnego zastosowania kryteriów dopuszczalności wniesienia skargi konstytucyjnej w przedmiocie nieodpowiednich warunków pozbawienia wolności: naruszenie art. 6 ust. 1.
Złe warunki pozbawienia wolności: naruszenie art. 3.

Czytaj więcej


GN Sprawa C-261/22 Opinia AG (Włochy)

Możliwa jest odmowa wykonania europejskiego nakazu aresztowania (ENA) matki małych dzieci, jeżeli leży to w najlepszym interesie dziecka. Taka odmowa jest możliwa tylko wówczas, gdy organ wykonujący nie otrzyma od organu wydającego wystarczających informacji, które pozwoliłyby mu na uzyskanie absolutnej pewności, że wykonanie ENA nie będzie sprzeczne z najlepszym interesem dziecka.

Czytaj więcej


In partnership with: