Νομικοί πόροι

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

5 countries

Στο παρόν συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές κρίσεις και αποφάσεις σχετικά με υποθέσεις φυλακών, οι οποίες εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος της παρουσίασης των κύριων τάσεων της ευρωπαϊκής νομολογίας σχετικά με υποθέσεις φυλακών, είναι η υποστήριξη των επαγγελματιών του νομικού κλάδου στον σωφρονιστικό τομέα και συγκεκριμένα στην έρευνα και τις δικαστικές διαφορές τους, καθώς και ο εντοπισμός των αδυναμιών της ευρωπαϊκής νομολογίας με σκοπό τη δημιουργία στρατηγικών επίλυσης διαφορών.


B.M. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΓΑΛΛΙΑΣ Αιτήσεις υπ’αριθ. 84187/17 και 5 άλλες

Υπερπληθυσμός φυλακών, ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης και έλλειψη αποτελεσματικών προληπτικών ένδικων μέσων: παράβαση των Άρθρων 3 και 13.
Συστηματικοί σωματικοί έλεγχοι με αφαίρεση ρούχων μετά το επισκεπτήριο: μη παραδεκτή προσφυγή (λόγω μη εξάντλησης εγχώριων ένδικων μέσων).

Διαβάστε περισσότερα

KOSKO κατά ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Αίτηση υπ’ αριθ. 41832/16

Έλλειψη ή καθυστέρηση εξέτασης από ειδικό, έλλειψη ή καθυστέρηση φαρμακευτικής αγωγής για κρατούμενο με σοβαρή ιατρική πάθηση: παράβαση του Άρθρου 3.

Διαβάστε περισσότερα

OSMAN ΚΑΙ ALTAY κατά ΤΟΥΡΚΙΑΣ Αιτήσεις υπ’ αριθ 23782/20 και 40731/20

Μη παράδοση περιοδικού τύπου που αποστέλλεται στους έγκλειστους μέσω ταχυδρομείου χωρίς να ερωτηθεί πρώτα η διοίκηση της φυλακής όπως απαιτείται από τον νόμο: παράβαση του Άρθρου 10.

Διαβάστε περισσότερα

HANŽEVAČKI κατά ΚΡΟΑΤΙΑΣ Αίτηση υπ’ αριθ. 49439/21

Έλλειψη αποτελεσματικής πρόσβασης στο Συνταγματικό Δικαστήριο λόγω μη αναμενόμενης αναδρομικής εφαρμογής των κριτηρίων παραδεκτού για την υποβολή συνταγματικής προσφυγής λόγω ανεπαρκών συνθηκών κράτησης: παράβαση του Άρθρου 6 παρ. 1.
Κακές συνθήκες κράτησης: παράβαση του Άρθρου 3.

Διαβάστε περισσότερα


GN Case C-261/22 Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα (Ιταλία)

Η εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕΣ) που έχει εκδοθεί κατά μίας μητέρας ανήλικων τέκνων μπορεί να μη γίνει δεκτή όταν αυτό είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου. Η άρνηση αυτή είναι δυνατή μόνο εάν η αρχή εκτέλεσης δεν λαμβάνει από την αρχή έκδοσης επαρκείς πληροφορίες που θα της επιτρέψουν να είναι απόλυτα σίγουρη ότι η εκτέλεση του ΕΕΣ δεν θα αντίκειται στο βέλτιστο συμφέρον του τέκνου.

Διαβάστε περισσότερα


In partnership with: