Правна информация

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ 2023

5 Избор на държава

В този бюлетин ще намерите обзор на най-важните актове и решения на Европейския съд по правата на човека и Съда на европейския съюз в областта на местата за лишаване от свобода. Целта му е да подпомогне юристите изследователи и практици, работещи в областта, като проследява развитието на съдебната практика на ЕС и набелязва слепи петна в търсене на нови възможности за завеждане на стратегически дела.


Б.М. И ДРУГИ срещу ФРАНЦИЯ Жалба № 84187/17 и 5 други

Пренаселеност, неподходящи условия на задържане и липса на превантивни средства за защита: нарушение на членове 3 и 13.
Системни обиски след посещения, при които задържаните са принудени да се съблекат: недопустимо (не са изчерпани националните правни средства за защита).

Прочетете повече

КОСКО срещу УКРАЙНА Жалба № 41832/16

Липса или забавяне на консултация със специалист, липса или забавяне на лекарствена терапия на затворник в тежко здравословно състояние: нарушение на член 3.

Прочетете повече

ОСМАН И АЛТАЙ срещу ТУРЦИЯ Жалби № 23782/20 и 40731/20

Задържане на периодични издания, изпращани на затворниците по пощата, без да са преминали през администрацията на затвора, както изисква законът: нарушение на член 10.

Прочетете повече

ХАНЖЕВАЧКИ срещу ХЪРВАТИЯ Жалби № 49439/21

Липса на ефективен достъп до Конституционния съд поради непредвидено ретроактивно прилагане на критериите за допустимост за подаване на конституционна жалба срещу неподходящи условия на задържане: нарушение на член 6 (1).
Лоши условия на задържане: нарушение на член 3.

Прочетете повече


GN Дело C-261/22 AG Становище (Италия)

Изпълнението на европейска заповед за арест (ЕЗА), издадена срещу майка на малки деца, може да бъде отказано, когато това е в най-добрия интерес на детето. Такъв отказ е възможен само ако изпълняващият орган не получи от издаващия орган достатъчно информация, която да му позволи да бъде абсолютно сигурен, че изпълнението на ЕЗА няма да бъде в противоречие с най-добрия интерес на детето.

Прочетете повече


In partnership with: