Działamy na rzecz lepszej ochrony sądowej więźniów w całej Europie
Full version in English

Czym się zajmujemy?

European Prison Litigation Network (Europejska Sieć Litygacji Penitencjarnej) broni i działa na rzecz praw podstawowych więźniów na całym kontynencie i opowiada się za ograniczeniem stosowania kary pozbawienia wolności. Badamy i analizujemy zmiany prawne oraz ich wpływ na prawa i życie osób osadzonych w zakładach karnych. Nasza sieć, złożona z ok. 30 organizacji społeczeństwa obywatelskiego i prawniczych stowarzyszeń zawodowych angażuje osoby odbywające karę pozbawienia wolności i ich obrońców w kształtowanie polityki karnej i penitencjarnej na poziomie instytucji krajowych, europejskich i międzynarodowych.
More on our work
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Walczymy o prawo osób osadzonych do dostępu do informacji prawnych, reprezentacji i pomocy prawnej, a także staramy się chronić więźniów przed szykanami związanymi z ich angażowaniem się w spory sądowe.

Uprawnienia te mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia osobom osadzonym ochrony sądowej oraz zagwarantowania, że zmiany w przepisach nie mają wyłącznie teoretycznego charakteru, lecz wywierają praktyczny wpływ na funkcjonowanie systemów penitencjarnych.

Dostęp do opieki zdrowotnej

Zajmujemy się systemowymi uchybieniami występującymi w więziennych systemach opieki zdrowotnej w Europie i działamy na rzecz realizacji przysługującego osobom pozbawionym wolności prawa do opieki zdrowotnej, prowadząc kampanie na rzecz samodzielności opieki zdrowotnej w zakładach karnych i zwalniania chorych więźniów.

EPLN propaguje zasadę równoważności świadczeń opieki zdrowotnej dla osób osadzonych poprzez zapewnienie im opieki zdrowotnej w publicznych placówkach służby zdrowia i poza murami więzień.

Przemoc instytucjonalna

Interweniujemy w sprawie przemocy w zakładach karnych, dokumentując i alarmując o przypadkach tortur i złego traktowania oraz broniąc pokrzywdzonych przed sądami krajowymi i międzynarodowymi. Aby wyeliminować pierwotne przyczyny przemocy więziennej, analizujemy również cechy środowiska zakładów karnych, tworzące strukturalne warunki sprzyjające występowaniu przemocy.

Bazując na wynikach własnych badań, opowiadamy się za stosowaniem wobec osób osadzonych gwarancji prawnych wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, ścisłą kontrolą organów administracji więziennej oraz ograniczeniem stosowania kary pozbawienia wolności i zmniejszeniem wymiaru orzekanych kar więzienia.

Prowadzimy postępowania sądowe w celu zapewnienia stosowania gwarancji zasad proporcjonalności i zakazu arbitralności w postępowaniach w przedmiocie zmiany sposobu wykonywania kary.