Подобряване на правната защита на затворниците в Европа
Full version in English

Какво правим

European Prison Litigation Network (EPLN) „Европейска мрежа за правно застъпничество за лица, лишени от свобода“ защитава и насърчава основните права на затворниците в цялa Европа и се застъпва за намаляване на използването на наказанието лишаване от свобода. Ние проучваме и анализираме промените в законодателството и тяхното въздействие върху правата на затворниците и живота в затвора. Нашата мрежа се състои от около 30 организации на гражданското общество и адвокатски колегии, и въвлича затворниците и техните защитници в изготвянето на политики в областта на наказателното и затворническо право в национални, европейски и международни институции.
More on our work
Достъп до правосъдие

Ние се борим за правото на затворниците на достъп до правна информация, процесуално представителство и правна помощ. Ние се стремим да защитаваме затворниците от репресивни мерки, които им се налагат заради участие в съдебни дела. Тези права са от съществено значение за правната защита на затворниците и гарантират, че промените в законодателството не са само теоретични, а имат практическо въздействие върху затворите.

Достъп до здравни грижи

Ние се борим със системните недостатъци на здравеопазването в европейските затвори и се отстояваме правото на задържаните лица на здравни грижи, като провеждаме кампании за независими здравни грижи в затворите и за освобождаване на болни затворници. EPLN насърчава принципа на равнопоставеност на грижите за лишените от свобода като им бъдат предоставяни здравни грижи в обществените здравни заведения извън затворите.

Институционално насилие

Ние се борим срещу насилието в затворите, като документираме и сигнализираме за случаи на изтезания и малтретиране и защитаваме жертвите пред национални и международни съдилища. За да се справим с първопричините за насилието в затворите, анализираме характеристиките на затворническата среда, които създават структурни предпоставки за насилие. Въз основа на нашите изследвания ние отстояваме прилагането на гаранциите в законодателството спрямо задържаните лица. Ние се борим за строг контрол на правомощията на затворническата администрация и за намаляване на използването на наказанието лишаване от свобода и продължителността на присъдите.

Водим съдебни дела за прилагане на гаранциите на принципите на пропорционалност и честност при процедурите за коригиране на присъди.